Kazakistan'ın kadim şehri Sarayşık turizm merkezine dönüşüyor

Güncel
Ömer Kaya
03 Kasım 2021, 13:22
Ömer Kaya
03 Kasım 2021, 13:22

Kazakistan’ın Atırau bölgesinde yer alan bin yıllık kadim şehir Sarayçık turizme açılıyor. Sarayçık, Nogay Ordası’nın da başkentliğini yapmış kadim bir tarihe sahip.

Türkistan topraklarında yer alan tarihi kadim şehirler Sovyetler Birliği döneminde uzun süre bakımsız kalmıştı. Son dönemde özellikle Kazakistan’da aktif bir şekilde yürütülen manevi ve milli kimlik politikası üzerine yeniden canlandırılıyor.

NOGAY ORDA’NIN BAŞKENTİ SARAYÇIK

Sarayçık, Kazak hanlarının (devlet başkanlarının) tahta çıkma törenlerinin yapıldığı bir siyasi merkez haline geldi. Aynı zamanda Asya ve Avrupa’nın kesişim noktasındaki konumu nedeniyle şehir, Tarihi İpek Yolu’nun önemli ticaret merkezlerinden biri haline gelmiştir.

Sarayçık, muhtemelen 11. yüzyılda Moğol komutan Batuhan (Batu Han) tarafından kuruldu. Bu şehir yüzyıllardır bozkır kültürünün beşiği oldu.

Kazakistan'da bin yıllık tarihi kent Sarayşık turizme kazandırılıyor -  Avrasya'dan - Haber - TRT Avaz
Kazakistan’ın kadim şehri Sarayçık turizm merkezine dönüşüyor

SARAYÇIK YENİDEN CANLANACAK

Bin yıllık tarihi olan tarihi şehir, Sovyet döneminde terk edilmişti. Sarayçık, Kazakistan’da aktif olarak sürdürülen manevi ve ulusal kimlik politikasının bir parçası olarak yakın zamanda yeniden canlanacak. Nehrin sık sık taşması sonucu kadim şehrin bir kısmı tahrip olmasına rağmen, şehir tarihi dokusunu ve ruhunu kaybetmedi.

Bugün, Sarayçık Devlet Müzesi, 14. yüzyıldan kalma su kanalizasyon sisteminin parçalarını barındırıyor. Tek katlı müzede antik kentin tarihine ışık tutan yaklaşık beş bin eser sergileniyor.

Açıklama yok.
Kazakistan’ın kadim şehri Sarayçık turizm merkezine dönüşüyor

ALTIN ORDA MÜZESİ ZİYARETE AÇILACAK

Tarihi kentte yurt içi ve yurt dışından uzmanların katılımıyla 20 proje faaliyete geçirilecek. Özellikle zamanında Sarayçık’a gelen ünlü yabancı gezginlerin bıraktıkları notlarda adı geçen Orda Pazarı yeniden inşa edilecek. Kazı çalışmaları sırasında çıkarılan eserlerin sergileneceği büyük Altın Orda Müzesi ziyarete açılacak.

Açıklama yok.
Kazakistan’ın kadim şehri Sarayçık turizm merkezine dönüşüyor

Yaklaşık 20 bin turiste ev sahipliği yapan tarihi Sarayçık şehrine yıllık turist akışının 700 bine çıkarılması planlanıyor.

Cengiz Han’ın 1227’de ölümünden sonra yerine geçen oğullarından Ögedey zamanında karar verilen batı seferi, 1237-1241 yılları arasında aralıklarla sürmüş ve Doğu Avrupa’nın önemli bir kısmı istilâ edilmişti. Cengiz’in torunu ve Cuci Han’ın oğlu olan Batu (Sayın) Han idaresinde yapılan bu seferde ilk olarak Volga Bulgarları ortadan kaldırıldı. Ardından 1237 yılı sonlarında, başta Moskova olmak üzere Rus knezliklerinin pek çok kale ve şehirleri iki üç ay gibi kısa bir zamanda ele geçirildi. Batu Han bundan sonra, bir Türk kavmi olan Kumanlar üzerine yürüyerek onları dağıttı. Kumanlar’dan bir kısmı Kama Bulgarları arasına, geri kalanları da Macaristan’a iltica etmek mecburiyetinde kaldılar. Kumanlar yurtlarından çıkarılıp batıya sürüldükten sonra, Aralık 1240’ta Ukrayna steplerine inilerek bölgenin en büyük knezliği olan Kiyef zaptedildi. Batu Han’ın orduları daha sonra Polonya, Macaristan, Avusturya ve Dalmaçya’ya kadar olan bölgeyi yağmaladı. Batu Han nihayet kazandığı büyük başarılardan sonra 1241 yılında İdil nehrinin aşağı mecrasına dönerek “Orda” merkezini kurdu. Saray adı verilen ve siyasî önemi yanı sıra ticaret yollarının da üzerinde bulunan şehir kısa zamanda gelişerek Doğu Avrupa ile Batı Sibirya arasında en büyük merkez haline geldi.

Çağatay Han ve Ögedey Kağan’ın 1241 yılında birbiri ardınca ölmeleri üzerine Cengiz’in torunları arasında en yaşlı ve itibarlı kişi durumuna geçen Batu Han, daha rahat hareket etme imkânına sahip oldu. Böylece İrtiş boyundan Aral gölünün kuzeyindeki yerler de dahil olmak üzere Kama, İdil havzası, Özü boyu ve Turla bölgesine kadar uzanan geniş bir sahada, merkezi Saray şehri olan Altın Orda Devleti kuruldu. Bu devletin teşkilâtı, Cengiz Han’ın yasası ile Türk töresinin ortak esaslarına göre tesbit edilmekle beraber, idare altına alınan yerlerin mahallî birçok hususiyetleri de göz önünde tutulmuş ve bu esaslar bilhassa Batu Han zamanında başarıyla uygulanmıştır.

Altın Orda devletinin halkının çoğunluğunu Kıpçak unsurlar oluşturmaktaydı. Altın Orda devleti bulunduğu doğu Avrupa coğrafyasındaki Rus, Macar, Bulgar, Kumuk vb. birçok millet ile mücadele etmiş ve egemenliği altında tutmuştur. Yine Altın Orda devletinin başkenti olan Saray şehri kültür, sanat ve ticaret açısından döneminin en önemli merkezlerinden ve öncülerinden olmuştur. Altın Orda Hanlığı14.yüzyıla gelindiğinde bir anda ortaya çıkmış durdurulamayan bir güç olan Timur ile karşı karşıya gelmiştir. Timur ile 15 Nisan 1395’te Terek ırmağı savaşında mağlup olduktan sonra istilaya uğramış ve Altın orda devleti parçalanma sürecine girmiş ve de parçalanmıştır. Altın Orda devletinin parçalanmasıyla (1430’a Doğru) yerine bazı hanlıklar kuruldu. Bunlar Kazan Hanlığı(1437-1552), Kırım Hanlığı(1428-1783), Astarhan Hanlığı(1466-1554) Nogay Hanlığı(1502-1584) ve Sibirya Hanlıkları idi. Bu hanlıklardan Kırım Hanlığı’nın 1502’de Saray şehrini ele geçirmesiyle Altın Orda devleti tam manasıyla tarih sahnesinden silinmiş oldu.